Takto to vyzerá u nás

Fotogaléria

Naše učebne

Učebňa PLC

vybavená PLC automatmi, riadiacimi jednotkami LOGO od firmy SIEMENS.

K dispozícii je 8 pracovísk, ktoré tvoria laboratórne stoly so zabudovanými zdrojmi a meracími prístrojmi, počítačmi s prístupom na internet a LCD monitormi. Na počítačoch je nainštalovaný softvér LOGO Soft Comfort, Multisim, STEP 7, TIA Portál.

Laboratórium je vybavené projektorom s keramickou tabulou.

Vyučujú sa tu predmety aplikovaná informatika, priemyselná informatika, odborná prax, elektrotechnické merania, mechatronika v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika.

Učebňa ELL - Elektrotechnické laboratórium

vybavené elektrotechnickými laboratórnymi stolmi s 12 pracoviskami, meracou technikou, panelmi na tvorbu elektroinštalácií.

Laboratórium je vybavené počítačom s projektorom a keramickou tabuľou.

Vyučujú sa tu predmety odborná prax, elektrotechnické merania, elektrotechnická spôsobilosť v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika.

Učebňa PEM - Laboratórium priemyselnej informatiky, elektroniky a mechatroniky

vybavené stavebnicou pneumatických prvkov pre výučbu riadenia pneumatických systémov a robotizovaným pracoviskom FESTO DIDACTIC. K dispozícii je 14 pracovísk s počítačom s prístupom na internet a LCD monitorom. Na počítačoch v laboratóriu je nainštalovaný softvér FluidSim Pneumatic, Multisim, CIROS Robotics a Eagle. Laboratórium je vybavené projektorom s interaktívnou tabulou.

Vyučujú sa tu predmety aplikovaná informatika, priemyselná informatika, odborná prax, mechatronika v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika.

Učebňa INU - Interaktívna učebňa

vybavená počítačom s prístupom na internet a LCD monitorom, projektorom s interaktívnou tabulou, smart televízorom s pripojením na internet a digitálnu pozemnú televíziu DVB-T.

Vyučujú sa tu predmety silnoprúdové zariadenia, telekomunikácie, automatizácia, priemyselná informatika, mechatronika, elektronika, strojníctvo v študijných odboroch elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby.

Učebňa LMCH - Laboratórium mechatroniky

vybavené 14 počítačmi s prístupom na internet, projektorom, keramickou tabuľou, dostatočnými meracími prístrojmi a technickými prostriedkami ako aj potrebným odborným programovým vybavením.

Vyučujú sa tu predmety odborná prax, elektrotechnické merania, elektrotechnika, elektronika, priemyselná informatika v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika.

Učebňa CNC

vybavená CNC sústruhom EMCO ConceptTurn 60 a CNC frézovačkou ConceptMill 55 od firmy EMCO a stavebnicou hydraulických prvkov FESTO DIDACTIC pre výučbu riadenia hydraulických systémov.

Na 12 počítačoch s prístupom na internet je nainštalovaný softvér FluidSIM Hydraulic a softvér na CNC programovanie WinNCLaunch, S2000 a F2000.

Vyučujú sa tu predmety programovanie CNC strojov, mechatronika a odborná prax v študijných odboroch mechatronika a strojárstvo.

Učebňa VTB - Laboratórium výpočtovej techniky 1

vybavené 20 pracoviskami, ktoré pozostávajú z Full HD monitorov a tenkých klientov, ktoré sa pripájajú na výkonný server s prístupom na internet. Laboratórium je vybavené počítačom s projektorom, s laserovou tlačiarňou a keramickou tabuľou.

Študenti si môžu vymodelované súčiastky vytlačiť na dvoch 3D tlačiarňach Prusa.

Na počítačoch je nainštalovaný softvér MS Office, 2D kresliaci program AutoCAD a 3D modelovací program Inventor Professional od firmy AutoDESK, softvér na CNC programovanie S2000 a F2000, Omega, Eagle a MultiSIM.

Vyučujú sa tu predmety aplikovaná informatika, odborná prax, CAD-CAM systémy, účtovníctvo v študijných odboroch mechatronika, strojárstvo, elektrotechnika a technické a informatické služby.

Učebňa VTK - Laboratórium výpočtovej techniky 2

vybavené 16 pracoviskami s notebookmi s prístupom na internet a stavebnicami na realizáciu elektronických zapojení riadených mikropočítačmi ARDUINO vo vývojovom prostredí Arduino IDE. Laboratórium je vybavené počítačom s prístupom na internet, projektorom a keramickou tabuľou.

Vyučujú sa tu predmety aplikovaná informatika, elektronika, automatizácia, priemyselná informatika, elektrotechnická spôsobilosť v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika.

Učebňa VTZ - Laboratórium výpočtovej techniky 3

vybavené pracovnými stanicami s vysoko výkonnými počítačmi, s prístupom na internet, projektorom s keramickou tabuľou. K dispozícii je 21 pracovísk s počítačom a LCD monitorom s nainštalovaným softvérom DevC++, MS Office, a od firmy AutoDesk programom AutoCAD, Inventor a Eagle.

Vyučujú sa tu predmety aplikovaná informatika, grafické systémy, strojníctvo a odborná prax v študijných odboroch elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa TL1 - Laboratórium dĺžkového merania

vybavené Brinellovým a Rockwelovým tvrdomerom, Charpy kladivom, Erichsenovým prístrojom, Trhacím strojom a elektrickou komorovou pecou.

Vyučujú sa tu predmety kontrola a meranie, strojníctvo, študijných odboroch mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa ZTEM1 - Laboratórium technických a energetických meraní 1

vybavené počítačom s prístupom na internet a LCD monitorom, projektorom s keramickou tabuľou.

Vyučujú sa tu predmety kontrola a meranie, strojníctvov študijných odboroch mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa MMU1 - Multimediálna učebňa 1 - pavilón B

vybavená počítačom s prístupom na internet a LCD monitorom, projektorom s interaktívnou tabuľou, školskými lavicami a konferenčnými stoličkami.

Vyučujú sa tu predmety odborné a všeobecnovzdelávacie v študijných odboroch elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo. Taktiež sa tu konajú rôzne besedy, workshopy, prezentácie.

Učebňa ANJ1 - Učebňa anglického jazyka 1

vybavená dataprojektorom a notebookom s pripojením na internet pre 18 študentov. Učebňa sa nachádza v pavilóne B na prvom poschodí.

Učebňa ANJ2 - Učebňa anglického jazyka 2

vybavená všetkým potrebným k vyučovaniu jazyka – dataprojektor, keramická tabuľa, interaktívna tabuľa, počítač, reproduktory a magnetofón s CD. Navyše učebňa motivuje k nadobúdaniu vedomostí nápaditými nástenkami, poetickým kútikom i tematicky dekorovanou stenou. Už si len sadnúť a zlepšovať sa v angličtine.

Učebňa SUD - Sústružnícka dielňa

vybavená  zámočníckymi stolmi, hrotovými sústruhmi EMU 250, 16K20, SV18RA, ohýbačkou plechu, ručnou zakružovačkou plechu, pásovou pílou ARG 240, dvojkotúčovou stojanovou brúskou, stolovou vŕtačkou a stĺpovou vŕtačkou.

Vyučuje sa tu predmet  odborná prax v študijných odboroch mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa FRE - Frézárska dielňa

vybavená hrotovými sústruhmi, radiálnou otočnou vŕtačkou, stĺpovou vŕtačkou, zvislou obrážačkou, univerzálnymi konzolovými frézovačkami, rovinnou brúskou, nástrojárskou frézovačkou, univerzálnou nástrojárskou brúskou.

Vyučuje sa tu predmet  odborná prax v študijných odboroch mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa STO - Strojová obrobňa

vybavená univerzálnymi hrotovými sústruhmi, stĺpovou a stolovou vŕtačkou, vodorovnou obrážačkou, pásovou pílou, univerzálnou konzolovou frézovačkou, dvojkotúčovou stojanovou a stolovou brúskou, tabuľovými nožnicami.

Vyučuje sa tu predmet  odborná prax v študijných odboroch mechatronika, technické a informatické služby, strojárstvo.

Učebňa TV1 - Telocvičňa

vybavená lanami a tyčami na šplh, kruhmi, rebrinami, hrazdou, odrazovým mostíkom, švédskou bedňou, kozou a koňom na preskoky. Z loptových hier je možné hrať basketbal, volejbal a floorbal.

TV2 - Učebňa pohybovej kultúry

vybavená žinienkami, karimatkami na cvičenie s vlastnou váhou, pinpongovými stolmi, boxovacími vrecami.

V učebni je možné hrať stolný tenis a cvičiť s vlastnou váhou.