Staň sa ešte kvalifikovanejším

Ako škola poskytujeme nasledovné služby

Naši absolventi majú možnosť ihneď po úspešnej maturitnej skúške absolvovať overenie a získať osvedčenie podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Poskytujeme možnosť získať certifikát AutoCad a Inventor, ktorý platí celoživotne a na celom svete.

Škola svojim študentom, ale aj verejnosti umožňuje získať zváračský preukaz.

Škole bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená autorizácia inštitúcie v rámci systému overovania kvalifikácií v sektore národného hospodárstva: ELEKTROTECHNIKA, AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO.