Zodpovieme ti tvoju otázku

Prečo študovať na našej škole?

V súčasnosti škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A v študijných odboroch elektrotechnika a mechatronika. Žiaci týchto dvoch študijných odborov môžu získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.Všetci žiaci sú zapojení do systému duálneho vzdelávania. Majú teda možnosť rozširovať svoje vedomosti získané počas teoretického vyučovania o odborné zručnosti priamo vo výrobnej praxi, pri práci vo väčších i menších podnikoch a firmách v našom regióne.Škola umožňuje žiakom 3. a 4. ročníka získať medzinárodný certifikát z AutoCADu a Inventoru 2014, ak vytvoria vlastný projekt, ktorý sa po schválení elektronicky pripojí medzi projekty technických škôl v ČR a SR, držiteľov celosvetovo platných certifikátov Autodesk Certificate of Completion.

Na škole pôsobí vysoko kvalifikovaný tím učiteľov, ktorí v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pracujú s celoslovenskou pôsobnosťou (vzdelávací portál VIKI na https://viki.iedu.sk/resources/browser/sos )

Škola spolupracuje s firmami, so strednými i vysokými školami v rámci ERASMUS+, ale i v Čechách, Poľsku, Maďarsku a vo Fínsku.

Žiaci sa v rámci tejto spolupráce zúčastňujú výmenných pobytov v:

  • Čechách
  • Poľsku
  • Maďarsku
  • Fínsku

Pre žiakov sa organizuje mnoho exkurzií do firiem a podnikov s odbornou tematikou, ale i s historickou alebo spoločenskou tematikou.

Pod vedením učiteľov školy naši žiaci každoročne získavajú popredné umiestnenia v odborných súťažiach:

Skills for the Future (kategória Hyundai skills for the Future Award)

Euroscola

Mladý mechatronik

Strojárska olympiáda

Zenit v strojárstve

Zenit v elektronike

ENERSOL SK – využitie alternatívnych zdrojov energie

4E.ON

Mladý tvorca

Stredoškolská odborná činnosť

medzinárodná Technická olympiáda VŠTE České Budějovice

Naša škola patrí medzi najlepšie stredné školy vo vedomostných súťažiach v Nitrianskom kraji nielen v odborných súťažiach, ale i vo všeobecno-vzdelávacích, ako je napríklad olympiáda v anglickom jazyku.

Na škole je možné navštevovať rôznorodé krúžky. Pôsobí tu aj detská organizácia Fénix, ktoré vyvíja mnoho dobrovoľníckych a mimoškolských aktivít v oblasti spoločenského života.

Každý žiak si tu určite nájde niečo pre seba, v čom sa bude môcť ďalej úspešne rozvíjať, zdokonaľovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Radi mu poskytneme pomocnú ruku, naše skúsenosti a vedomosti, aby sa stal výnimočným a schopným mladým človekom, ktorý bude úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu alebo v profesijnej kariére.