Poď študovať k nám

Maturitné skúšky

Základné informácie k maturitnej skúške

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z cieľových požiadaviek na maturanta.

Maturitná skúška pozostáva z troch základných častí :

a) Ústna forma internej časti – v tejto časti žiaci konajú ústnu časť maturitnej skúšky z predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra,

Anglický jazyk,

Matematika,

Teoretická časť odbornej zložky: odborné profilové predmety.

 

b) Externá časť a písomná forma internej časti  – koná sa v predmetoch:

Slovenský jazyk a literatúra,

Anglický jazyk

Matematika – iba externá časť.

 

c) Praktická časť odbornej zložky – má 3 formy:

realizácia zadanej komplexnej úlohy,

obhajoba ročníkového projektu,

obhajoba súťažnej práce.

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa

úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu

ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako

33 %, a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.

Žiak nemôže ako náhradu maturitnej skúšky z cudzích / druhých vyučovacích jazykov využiť jazykový certifikát.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odsek 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

 3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal EČ a PFIČ MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS v septembri 2022 alebo v marci 2023).

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského

roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.

7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Termíny maturitnej skúšky:

Externá časť a písomná forma internej časti zo SJL,ANJ, MAT – marec v príslušnom školskom roku.

Praktická časť odbornej zložky – apríl v príslušnom školskom roku.

Ústna forma internej časti – máj v príslušnom školskom roku.