Vyjadri svoje myšlienky a názory

Žiacka školská rada

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ulica Františka Hečku 25
Levice

Žiacka školská rada

Školský rok

2022/ 2023

Predseda

IV.M Patrik Marcinek

Členovia

I.E Kepko Ján
I.M Kelemen Igor
II.E Sedliak Ivan
II.M Bacso Samuel
III.E Šumeraj Marek
III.M Balog Juraj
IV.E Andruska Tomáš
IV.E Májková Sofia
IV.M Furár Roman

Vypracoval

Patrik Marcinek

Koordinátor

PaedDr. Tatiana Dióšiová

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
Ulica Františka Hečku 25
Levice

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady (ďalej ŽŠR).

Článok I

Základné ustanovenie

 1. Názov žiackej školskej rady: Žiacka školská rada Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ulica Františka Hečku 25, Levice

Článok II

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa

vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k

práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania

a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

 1. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 2. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 3. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 4. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov predsedu a predsedu žiackej školskej rady.
 5. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Článok IV

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Žiacka školská rada má 8 volených členov.
 2. V každej triede sa zvolia dvaja zástupcovia hlasovaním.
 3. Členovia žiackej školskej rady sú zástupcovia triedy, svoje návrhy sú povinní prerokovať

v triede a spätne informovať triedu o výsledkoch zo zasadnutia.

 1. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu hlasovaním.
 2. Z každého zasadnutia sa robí zápisnica.
 3. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší

počet hlasov spomedzi všetkých členov.

 1. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním,

členom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý bude zvolený v nových voľbách.

Článok V

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
 2. a) voliť a byť volený,
 3. b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
 4. c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej

školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

 1. d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
 2. e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rade vlastné námety, prípadne materiály.
 3. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jeho zasadnutí. Neospravedlnená

účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie

a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

 1. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených

všeobecne záväznými právnymi predpismi..

 1. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej

prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 1. Výsledky z každého zasadnutia budú zverejnené na nástenke žiackej školskej rady na

dolnej chodbe školy.

Článok VI

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej

rady a koná v jej mene.

 1. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady

v spolupráci s koordinátorkou žiackej školskej rady.

Článok VII

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel

určenými v súlade s osobitnými predpismi.

 1. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

Článok VIII

Zasadnutia žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zasadá raz mesačne. V prípade potreby aj viackrát.
 2. Miesto: učebňa slovenského jazyka a literatúry

Článok IX

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 22.9.2020

a od toho dňa nadobúda svoju platnosť a účinnosť.

V Leviciach, 12. 9. 2022

Predseda ŽŠR, Patrik Marcinek