Informácie o rade rodičov

Rada rodičov

Rodičia a priatelia SPŠ Levice

Pri škole pôsobí občianske združenie „Rodičia a priatelia SPŠ Levice“, Ul. F. Hečku 503/25, 934 01 Levice 1

IČO: 50981447

Jeho cieľom je podpora výchovy a vzdelávania žiakov, pomoc pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia potrebného pri vzdelávaní, pri zlepšovaní školského prostredia a ďalšie činnosti.

Rada rodičov šk. rok 2022/23:

  • predseda: Kádasiová Eva
  • tajomník: Šufliarsky Tomáš
  • hospodár: Ing. Ševčíková Anna
  • revízor: Mgr. Sádovská Miloslava
  • ostatní členovia: Kötelešová Beáta, JUDr. Ivanič Molnárová Alžbeta, Koštrna Mário

Rada rodičov pracuje s rozpočtom, ktorý tvoria príspevky rodičov, príspevky z % daní, dary od rodičov alebo iných osôb, účelové príspevky (granty, projekty, …).

Podrobnejšie informácie nájdete v EduPage:

https://spslevice.edupage.org/percenta2/